Privacy document

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat,
een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener

bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer en e-mail
 • Bij kinderen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  van beide ouders
 • Huisarts
 • School van de minderjarige cliënt
 • Gezondheid
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding
  door Jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is
  afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen
  met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
  financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling (het consult)
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld homeopathisch consult.
 • de kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 15 jaar bewaard. Bij het beëindigen van mijn praktijk zullen alle gegevens
worden vernietigd tenzij U anders aangeeft.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.


BENOEMEN PERSOONSGEGEVENS

Bij minderjarige cliënten:

Indien dit in belang is van de behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

Betreffende gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, ik ben

gebonden door het beroepsgeheim op basis van de Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst (WGBO) Ik ben geregistreerd bij RBCZ.

Indien dit in belang is van de behandeling leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens
vast:

Ik leg het Burger Service Nummer niet vast.